Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

Prof. Dr. Hamzah Khaeriyah, M.Ag.

Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.

Sirajuddin, M.E.

Ayu Ruqayyah Yunus, S.EI., M.EK

Muslihati, S.E.I., M.E.

Muhammad Nasri Katman, SE.,M.Ak

Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM.

Dr. Nurfiah Anwar, S.HI., M.E.I.

Trisno Wardy Putra, S.Sos., M.E.I

Andi Syathir Sofyan, S.EI., M.E

Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.

Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.

Andi Zulfikar Darussalam, M.Si., M.Hum., AWP. (NIP. 198812072019031008)

Drs. Ubanus Uma Leu, M.Ag (Almarhum)

Drs. Thamrin Logawali, M.H. (Almarhum)

Akramunnas, S.E., M.M (Almarhum)