Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. NIP. 195810221987031002

Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. NIP. 197104022000031002

Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. NIP. 196407061991031003.

Dr. Hamzah Khaeriyah, M.Ag. NIP. 19650712199703 1 003.

Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag. NIP. 197607012002122001.

(Alm) Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag. NIP. 19581231199203 1 017

Drs. Thamrin Logawali, MH. NIP. 19551024198703 1 001

Drs. Abdul Rasyid Enjang, MH. NIP. 19590217 1991 03 1 001.

Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM.

Dr. Nurfiah Anwar, S.HI., M.E.I.

Sirajuddin, S.E.I., M.E.I.

Emily Nur Saidy, SE., ME

Ayu Ruqayyah Yunus, S.EI., M.EK

Akramunnas, S.E., M.M

Ahmad Efendi, S.E., M.M

Muslihati, S.E.I., M.E.

Andi Syathir Sofyan, S.E.I., M.E.

Trisno Wardy Putra, S.Sos, M.E.I.

Muhammad Nasri Katman, SE.,M.Ak