Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. NIP. 195810221987031002

Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. NIP. 197104022000031002

Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. NIP. 196407061991031003.

Dr. Hamzah Khaeriyah, M.Ag. NIP. 19650712199703 1 003.

Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag. NIP. 197607012002122001.

Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag. NIP. 19581231199203 1 017

Drs. Thamrin Logawali, MH. NIP. 19551024198703 1 001

Drs. Abdul Rasyid Enjang, MH. NIP. 19590217 1991 03 1 001.

Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM.

Dr. Nurfiah Anwar, S.HI., M.E.I.

Sirajuddin, S.E.I., M.E.I.

Emily Nur Saidy, SE., ME

Ayu Ruqayyah Yunus, S.EI., M.EK